Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

tisdag 14 april 2015

Hur vore det om ANSVARET tog till sig något i Kristianstad?

Hur vore det om ANSVARET tog till sig något om vad som händer i vår omvärld utanför kommungränsen?

Detta med hänsyn till ett externt shoppingcenter i Hammar, när 1/3 av Galleria Boulevard kommet att vara outhyrd och världsekonomin är nere på bottenivå vilket även drabbar Kristianstad!

Denna nedgång i världshandeln gäller även detaljhandeln, som inte är undantagen!

Detta kommer medföra utslagningar av många arbetstillfällen och ett öde centrum i Kristianstad.


Eller är det riskkapitalet som går före kultur och allt annat i Kristianstad?
Det är alltid svårt att rätta till felen i en stad, när felen har uppstått om inte så kommer kulturen att drabbas hårt!

SvD:

Tillväxten i världshandeln nere på bottennivå

Bara en enda gång sedan andra världskriget har tillväxten i världshandeln varit så svag som den är i dag. Den haltande utvecklingen kommer dessutom att fortsätta, spår Världshandelsorganisationen (WTO) i sin årliga prognos som publiceras på tisdagen.
Det går fortsatt trögt för världshandeln. Under de senaste tre åren har handeln vuxit långsammare än man trott med bara i genomsnitt 2,4 procent. Trögheten tros fortsätta i år, men det pekar svagt uppåt. Världshandeln med varor spås växa med 3,3 procent under 2015 – en viss ökning från 2,8 procent under 2014. Under nästa år väntas handeln växa med 4 procent.
Trots denna svaga uppåtkurva ligger tillväxten av världshandeln betydligt under det årliga genomsnittet på 5,1 procent sedan 1990. Före finanskrisen låg tillväxten på hela 6 procent.
– Bara en enda gång sedan andra världskriget har tillväxten av världshandeln varit så svag, från 1980 till 1984. Men den perioden följde på oljechocken och den globala lågkonjunkturen 1980–81. I kontrast till detta har dagens svaga tillväxt skett under en ekonomisk expansionstid, sade WTO:s generaldirektör Roberto Azevêdo vid en presskonferens i Genève på tisdagen.
WTO-chefen anser att världshandelns tillväxt har varit en besvikelse under de senaste åren.
– Det beror främst på fortsatt trög BNP-tillväxt efter finanskrisen, men även andra faktorer. Vi väntar oss dock att handeln långsamt kommer att återhämtas. Men bräcklig ekonomisk tillväxt och fortsatta geopolitiska spänningar kan stjälpa prognosen, säger Roberto Azevêdo.
Orsakerna till den sega tillväxten för världshandeln är som sagt flera. Minskad BNP-tillväxt i framväxande ekonomier är ett skäl, ojämn ekonomisk återhämtning i u-länderna ett annat. Ökade geopolitiska spänningar bidrar också till att handeln ökar med myrsteg. Bland dessa finns krisen i Ukraina och konflikterna i Mellanöstern, samt naturfenomen som en ovanligt hård vinter i USA.
Det kollapsade oljepriset (ner med 47 procent mellan 15 juli och 31 december förra året) kan även ha spelat en viss roll. Importen har minskat i de oljeexporterande länderna, men å andra sidan har efterfrågan ökat i de oljeimporterande länderna.
Vad är det som mest oroar WTO-chefen, och hotar en starkare tillväxt av världshandeln?
– Det är egentligen lite av allt. Geopolitiska konflikter i Mellanöstern, naturkatastrofer och ebolautbrottet i Västafrika ger skäl till oro. Den minskade tillväxten i framväxande länder, svårigheter i de europeiska ekonomierna och fallande råvarupriser är andra orosmoln. Allt detta har en destabiliserande effekt på världshandeln. Den förutsägbarhet som krävs för god tillväxt är just nu inte där, säger Roberto Azêvedo.
En annan osäkerhet är den tillväxten i Kina som saktar in. Landets BNP växte med bara 7,4 procent under förra året, den lägsta på 24 år, och detta antas påverka tillväxten av världshandeln. Det ekonomiska läget i EU är också problematiskt, då arbetslösheten fortfarande kretsar kring 9,8 procent och Greklandkrisen inte är över, varnar WTO.
Men Roberto Azêvedo betonar att ”även om världshandeln är bräcklig står vi inte maktlösa inför detta dystra läge”.
– Handel kan vara ett kraftfullt instrument för att få igång ekonomisk tillväxt och utveckling. Genom att minska protektionism och öka marknadstillträdet kan regeringen få fart på handeln vilket ger möjligheter för alla. Baliavtalet var ett viktigt steg framåt, och i sommar siktar vi på att få fram ett arbetsprogram för att fortsätta Doharundan, säger Azevêdo.
Skriv Du också under och sprid, klicka på nedanstående länk:


Upprop för att värna om Kristianstads och alla Sveriges stadskärnor.
Kan det t.ex. vara rätt att Kristianstads kommun bygger vägar för ca 76 miljoner, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.
Likaså sägs det, att det blir en ny infart till Kristianstad för öst ifrån kommande besökare, vilket kan sägas vara ett svepskäl då det redan finns en central infart via Statoil och Ica Maxi rakt in till Kristianstads centrum för de besökare som kommer öst ifrån.
* Det sägs även att vägbygget är p.g.a. stor trafikbelastning genom Hammar, som om detta vore sant skulle kunna avhjälpas med fart begränsning med fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 Km/Tim.
Presentera exploatörerna till den ny stadsdel om de nu finns någon? Denna väginvestering sker dessutom, i en mycket ansträngd kommunekonomi, där kärnverksamheterna är i stort behov av mer pengar! Vad blir följden? SKATTEHÖJNING!
En juridisk prövning vore kanske befogad även för detta vägbyggande i Hammar med hänsyn till finansieringen med kommunala medel?    
Om detta vägbygge i Hammar igångsätts nu, i så fall sker detta dessutom innan överklagandet av planärendet har prövats i Mark och Miljödomstolen och innan Hammar ärendet har prövats i EU-domstolen och dessa överklaganden har vunnit laga kraft! 
Är inte detta lagvidrigt?

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus