Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

tisdag 17 december 2013

PBL i Kristianstad? Vad säger Länsstyrelsen om Kristianstads kommun?

Sydnytt 131216:Tänk som Karl-Bertil


Årets julhandel är i full gång och i vanlig ordning spås nya köprekord. Men i år har länsstyrelsen i Skåne gått ut med en rekommendation. Köp begagnat och tänk som Karl-Bertil Jonsson.

Ovanstående film sändes i SVTs Sydnytt 131216, där länsstyrelsen uttalar sig om konsumtions mönstret i samhället.
Detta är helt i linje med Länsstyrelsen samrådsyttrande vad gäller etableringen av ytterligare ett extern handelsområde på 70.000 kvm med ca 2500 P-platser 5 km utanför Kristianstad centrum.

Kristianstads kommun tycker i Kristianstadsbladet, men hur har Länsstyrelsen sakargument kunnat ändrats under ett år så radikalt, så att det skulle vara fritt fram för detta handelsområde?

OBS Det är samma kommun som har det övergripande ansvaret för PBL, där det långsiktigt hållbara samhällsbyggandet regleras såväl som ansvaret för det mellan kommunala ansvaret!

KB 131217:

Länsstyrelsen mildrar kritik mot detaljplanen

Länsstyrelsen är betydligt mildare i sina synpunkter på detaljplanen för C4 Shopping i ett nytt yttrande.
Men fortfarande kvarstår frågor som den statliga myndigheten vill se lösningar på.

Här följer Länsstyrelsens åsikter i December 2012
Hur har sakargumentet, som Länsstyrelsen anförde då ändrats på ett år?

Samråd om detaljplan för del av Hammar 9:151, 9:186,118:1 inomHammarområdet i Kristianstad, Kristianstadskommun (länk till original)

"Sammanfattning
Länsstyrelsen ifrågasätter om föreslagen handelsetablering och ny infart medför
en lämplig markanvändning med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.

Redogörelse för ärendet
Syfte med planläggningen är att pröva möjligheten till lokalisering av nytt
handels- och bostadsområde samt ny infart från öster till Kristianstad.

Planområdet, som omfattar stor del av fastigheten Hammar 9:151, är beläget inom Hammarområdet södra del, mellan E22/motorvägen och Blekingevägen. Förslaget innebär att inom området öster och söder om Hammarshus gård uppförs en ny handelsgalleria med shopping respektive volymhandel. Ett större bostadsområde föreslås mellan befintliga Hammar och handelsområdet liksom ett parkstråk för att länka samman hela stadsdelen. Gården Hammarshus ska fortsatt kunna användas för boende och viss verksamhet samtidigt som planen säkerställer att de kulturhistoriska värdena bevaras och skyddas. En ny infart till Kristianstad anläggs från öster. Till planen hör en miljökonsekvensbeskrivning.

Planområdet är till största delen inte detaljplanelagd. Området består till största delen av åker och betesmark. I anslutning till Hammarshus finns parkmiljöer med stora och uppväxta träd samt trädallé. Även i planområdets sydvästra del kring fornlämningen Velams hög finns samlad vegetation. Norra delen av planområdet är i fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad (FÖP Kristianstad), antagen 2009-06-09, utpekat för bostäder medan de södra delen är utpekat för handel.

De synpunkter som redovisas i detta yttrande kommer att utvecklas och kompletteras vid ett samrådsmöte med kommunen.

Övergripande synpunkter på föreslagen markanvändning
Enligt 2 kap 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det ändamål som områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Länsstyrelsen ifrågasätter att planförslaget medverkar till en sådan lämplig
markanvändning. Förutsättningarna för fortsatt planläggning skiljer sig dock
väsentligt mellan planförslagets olika delar, och delarna kommenteras därför var
för sig.

Handelsetableringen
Etableringen av handel i planområdet följer plankartan till FÖP Kristianstad.
Översiktsplanen innehåller dock inte någon närmare analys av vilken sorts handel som kan vara lämplig, utöver livsmedel, eller något resonemang om när området kan behöva tas i anspråk för handel. Däremot finns ett särskilt ställningstagande i översiktsplanen om att:

Kristianstads centrum ska vara det i särklass bästa området för handel av icke skrymmande varor. Därför ska ny handel av denna typ först och främst tillföras
centrum.

Planförslaget följer inte detta ställningstagande i översiktsplanen eftersom en shoppinggalleria föreslås som kommer att konkurrera med centrum. I samband
med planarbetet har en handelsutredning tagits fram som visar att den
handelsetablering som föreslås i planområdet skulle komma att få negativa
konsekvenser både för centrumhandeln i Kristianstad och för handeln i
grannkommunerna. Länsstyrelsen konstaterar därför att underlaget till
detaljplanarbetet ger mycket goda skäl att följa översiktsplanens ställningstagande och inte planlägga för shopping vid Hammarshus.

Länsstyrelsen ifrågasätter därför föreslagen markanvändning med hänsyn till
läget. Fortsatt planläggning i strid med översiktsplanen riskerar att förskjuta handelsutbudet i regionen från ett centralt läge som är väl försörjt med kollektivtrafik och lättillgängligt till ett bilorienterat läge med sämre tillgänglighet för besökare utan tillgång till bil. En sådan utveckling strider mot nationella mål om god bebyggd miljö och minskad klimatpåverkan, liksom mot portalparagrafen i PBL.

Länsstyrelsen finner också att frågan om behovet av mark för handel otillfredsställande belyst i handlingarna. Av konsekvensbedömningen avseende
handeln inom Hammarshus (Niras 2012-04-10, 2012-08-29) konstateras att den
nyligen antagna detaljplanen för Östra Centrum beräknas vara klar 2014 och att
konkurrensen mellan denna och Hammarshus kommer att bli mycket hård. Det
finns således redan ianspråktagen mark för handelsändamål som inte hunnit
färdigställas. Ytterligare planer för handelsetableringar har föreslagets vid södra
infarten. I nu aktuellt förslag tas ny, oexploaterad mark i anspråk.
Konsekvensbedömningen redovisar även att centrumhandeln kommer att
påverkas. Konsekvensbedömningen tar upp exempel på marknader av liknande storlek och situation där centrumhandeln har drabbats hårt. Länsstyrelsen
konstaterar att centrumhandel i Kristianstad har en stor fördel av en mycket god
kollektivtrafik, även i ett regionalt perspektiv. Denna struktur bör därför stärkas.
Föreslagen handelsetablering riskerar tvärtemot att försämra centrumhandeln samtidigt som det uppmuntrar till ett ökat bilanvändande.

Slutligen ifrågasätter länsstyrelsen delar av föreslaget område för handel med hänsyn till markens beskaffenhet. Området är lågt beläget (1-3 möh) och är
definierat som ett område med betydande översvämningsrisk enligt MSB, vilket innebär att konsekvenserna av en översvämning bedöms kunna bli betydande.
Föreslagen utbyggnad innebär att mer vatten kommer att ledas från planområdet vilket innebär en ökad avrinning till stordiket och pumpstationen. Området är också beroende av skyddsvallar för att inte översvämmas från Helgeå.

Länsstyrelsen ifrågasätter alltså lämpligheten av handelsområdet (undantaget
livsmedelshandel) både med avseende på beskaffenhet, läge och behov. Om
planläggning fortsätter för handelsändamål enligt planförslaget kan länsstyrelsen komma att ingripa vid sin tillsyn med avseende på

  • Översvämningsrisk
  • MKN vatten, eftersom området inte förses med allmänna vattentjänster för dagvatten vilket bedöms vara en förutsättning för att följa MKN för vatten
  • Mellankommual samordning avseende påverkan av handel
  • Mellankommunal samordning avseende kollektivtrafiksystemet ur regionalt perspektiv

Bostäder
Länsstyrelsen ifrågasätter inte planläggning för bostäder, men konstaterar att planhandlingarna ger motstridiga budskap i fråga om bullerstörning och behov av skyddsåtgärder. Fortsatt lämplighetsprövning förutsätter en tydlig redovisning av förutsättningarna.

Ny infart
Kristianstads kommun anger i FÖP Kristianstad att:

Vid beslut om vägutbyggnader ska kommunen följa Vägverkets ”Fyrstegsprincip” där man i första hand undersöker möjligheterna att minska biltrafiken eller förbättra och komplettera befintligt vägnät.

Vidare framgår att den så kallade Hammarshusleden förväntas avlasta
Blekingevägen från genomfartstrafik, samtidigt som nya handelsområden
tillgängliggörs. Det framgår dock inte hur fyrstegsprincipen har tillämpats avseende leden.


Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten av en ny infart med tanke på att:

  • Den riskerar medföra ökning av biltrafiken och bidra till utsläppen av
växthusgaser.
  • Trafikökningen kan påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormer för luft utanför planområdet, exempelvis i centrala Kristianstad.
  • Trafikökningen riskerar medföra att kapaciteten i trafikplats Hammar inte räcker, vilket medför konsekvenser för RI kommunikationer.


Även dessa frågor kan leda till att länsstyrelsen ingriper vid sin tillsyn.

Övriga synpunkter
Luktstörningar
Västra delen av planområdet ligger inom hänsynsområde för centrala
avloppsreningsverket i Kristianstad. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen
framgår att planområdets västra delar ingår i området för luktpåverkan från
reningsverket men att luktspridningen ligger under Naturvårdsverkets
rekommendationer. Vidare anges att åtgärder kan minska luktpåverkan ytterligare. Det framgår inte vilka åtgärder som avses eller om dessa bör säkerställas i nu aktuell detaljplan.

Fornlämningar
Det bör framgå av planbeskrivningen att de områden med fornlämningar som
finns inom planen är skyddade enligt 2 kap KML och att alla markförändrande
åtgärder inom dessa områden kräver Länsstyrelsens tillstånd.
Vidare bör det framgå att det prickmarkerade området kring Hammershus och väster därom inte omfattats av någon arkeologisk utredning. Det är hög risk att området innehåller fornlämningar varför samråd med Länsstyrelsen bör ske innan markingrepp sker här.

Detta yttrande har beslutats av länsarkitekt Elisabet Weber.
I handläggningen har även deltagit planhandläggare Hanne Haas, samt planhandläggare Karin Kallioniemi, föredragande.

Elisabet Weber

Karin Kallioniemi"

Nu senast i Sydnytt 131210:

Här kan Skåne hamna under vatten

Vilket även gäller Hammarshus området vilket är lågt beläget (1-3 möh)


Det kan INTE var lätt för kommunalrådet i Bromölla, att "sitta på två stolar" Samtidigt?
Vem företräder han sin väljare i Bromölla eller partikamraterna i Kristianstad?
KB 131207: Viss oro inför C4 Shopping

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

torsdag 5 december 2013

Detta gäller INTE i Kristianstad !

Detta gäller INTE i Kristianstad !
I Kristianstad, där påhejar NU kommunen 70.000 kvm externhandel med 2500 p-platser på prima jordbruksmark utanför stadens centrum och detta sker samtidigt, när Galleria Boulevard håller på att byggas med 70 butiker!
Köpcentrum investerare är inga samhällsbyggare Kristianstads politiker ta ansvar låt er ej styras av riskkapitalister.
Kristianstad är ingen storstad.

Expressen :

Nu är det dags att rädda döende centrum


  "Ett döende centrum. Nej, det är ingen ny kriminalfilm, utan ett växande problem för många mindre och medelstora västsvenska städer och andra tätorter. Handlare som vill etablera sig gör det med förkärlek i köpcentra i samhällenas utkanter, helst vid en större väg som gör det lätt att nå butikerna med bil och där de också kan locka förbipasserande trafikanter.
Dessutom är tomtmarken ofta billigare, och parkeringsmöjligheterna bättre - betydelsefulla förutsättningar.
Resultatet har blivit att den handel som tidigare varit koncentrerad till ortens centrala delar får allt svårare att överleva. Butikerna lägger ner eller flyttar ut och lämnar efter sig tomma lokaler och öde gator. På sina håll finns faktiskt något av en spökstämning, till exempel i skånska Landskrona.
Där har dock kommunpolitikerna satt ner foten, och ger helt enkelt inte bygglov till ytterligare köpcentra i stadens utkanter. Beslutet är kontroversiellt, och har mötts av protester, men står fast. Så har också Landskrona fördelen att där finns en stor, centralt belägen bangård som inte längre används eftersom stationen flyttats till utkanten av stadsbebyggelsen. Det finns alltså tillgänglig central tomtmark för butiker eller köpcentra som vill etablera sig.
Här i Västsverige överväger Uddevalla att göra något liknande. Man har Torp, men vill inte att Torp ska bli större. Visserligen är det inte tvärstopp, men Gunilla Magnusson (MP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden säger till Bohusläningen att det i dag inte finns någon anledning till att låta Torp växa. "Personligen tycker jag det är nog som det är", anser hon.
I stället satsar kommunen 7,7 miljoner kronor på ett stadskärneprojekt som ska ge nytt liv åt stadens tynande centrum. Det handlar inte om att locka enbart handlare, utan också om att använda tomma lokaler för till exempel kulturaktiviteter.
Det är vackert tänkt, men kräver mycket planering och samarbete mellan olika intressenter. Uddevalla har ingen gammal bangård att ta till, och vill politikerna locka näringsidkare måste det ske med hjälp av bland annat överkomliga lokalhyror och tomtpriser. Dessutom måste de få in kunder/besökare också utifrån, och det kräver inte endast bra kollektivtrafik, utan även och inte minst tillräckliga och lättanvända trafikstråk till och från centrum - samt parkeringsplatser där.
Vidare måste utbudet av butiker vara brett och koncentrerat: människor är vana vid att i ett köpcentrum finna allt eller nästan allt de behöver. Att behöva springa gata upp och gata ner efter enstaka varor då man helghandlar lockar inte.

Lyckas bohusläningarna lösa detta är det ett lovvärt initiativ som Uddevalla tar, och som kommer att följas med väldigt stort intresse i många kommuner - inte minst i Skaraborg där ett antal tätorter kämpar med liknande centrumutarmning."
Av GT:s ledarredaktion 
ledare@gt.se


Ja, det är märkligt att de som har ansvaret i Kristianstad inte kan kan "lyfta blicken" utanför kommungränsen och lära sig vad som sker runt om i Sverige, utan man låter sig tydligen hellre sig styras av några riskkapitalister, som riskerar hela stadens centrum. 

Pengar för privat konsumtion eller i kommunekonomin t.ex. ny idrottsplats är ju som bekant inte obegränsade. Nu senast i K.B. 131130 kommunalrådet P. Månsson: "Vi har inga 230 miljoner kommunala kronor att lägga på Idrottsplatsen, säger han" 

Vad kostar infrastrukturen runt Hammarshus för kommuninvånarna?
Detta hemlighålls hela tiden trots frågan ställts många gånger, då sägs det bara detta är förhandlingsfråga mellan kommunen och exploatören! 
Transportstyrelsen betalar tydligen inget för motorvägsavfarterna till detta planerade externa köpcenter!
Är det 150-250 miljoner för denna infrastruktur satsning med förbifarten i Hammar plus motorvägsanslutningar?
Det finns redan idag en infart via Statoil rakt mot centrum, som även är för öst ifrån kommande besökare. 

Frågan ställdes på sista samrådsmötet om denna förbifart Hammar byggts, om inte köpcentret byggts på Hammarshus?
INGET svar m.a.o. kan detta inte tolkas annorlunda än.
NEJ det hade inte byggts. 

Detta sker med Kristianstads kommunpolitiker, som har ansvaret för PBL och ansvaret för det mellankommunala sambandet.
Denna motsättning mot denna okontrollerade "handelsexplosion" märkväl har inte något att göra med den fria marknaden eller den fria etableringsrätten, som det ofta benämns, utan ett ansvarsfullt långsiktigt hållbart samhällsbyggande för hela kommunen.

Är det inte bättre att använda kommunskattepengarna till kärnverksamheterna än till riskprojekt?
I synnerhet, när kommunalskatten skall höjas och skuldsättningen i kommunekonomin har ökat väsentligt och kärnverksamheterna styrs med stora sparbeting?

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla.
Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

söndag 24 november 2013

Vad är skillnaden på Kristianstad och Landskrona?

Inga köpcentra runt Landskrona 
"Nu ska Landskrona kommun sätta stopp för stora köpcentra i närheten av stadskärnan. I visionen för framtidens Landskrona finns inte plats för fler Väla eller Center Syd.
Istället vill kommunen satsa mer på en levande stadskärna.
- Vi ser ju tydligt runt om i Skåne att stadskärnorna tar stryk. Ett stort antal externa köpcentra har ju etablerats och ansökningarna om att få göra fler är över tiden ganska många och nånstans måste vi alla inse, att det finns inte köpkraft för all denna handel utan att vi måste nånstans välja spår, säger kommunalrådet Torkild Strandberg (FP)"


Något för Kristianstads kommun att ta till sig medan tid finns.
Det är därför kommunerna har PBL(Plan och Bygglagen) som styrmedel för en långsiktigt hållbart stadsplanerande för alla.Detta var upprinnelsen och anledningen till ett folkinitiativ kom till i Kristianstad, där ca 7500 kommuninvånare skrev under på detta upprop, mot ett externt köpcenter på ca 70.000 kvm i Hammar, då det redan finns ett externt handelsområde i Kristianstad.

Det skall även påpekas, att nyligen öppnades Galleria Boulevard sin första del och del två byggs i denna galleria, där det planers ca 70 nya butiker.

En god ide skulle kunna vara, att Pierre Månsson (FP), som högsta ansvarige kommunpolitiker för snart 400-åriga Kristianstad, tar kontakt med sin partikolega kommunalrådet Torkild Strandberg (FP) i Landskona och tar till sig av hans kunskap.
När som det nu har hänt i Kristianstad, att 7500 kommuninvånares åsikter negligerades i ett folkinitiativ, då det avslogs i kommunfullmäktige trots 10 %, som är kravet för att genomföra en folkomröstning, av kommuninvånarna skrivit på detta upprop.

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Vi som värnar om Kristianstads "levande" stadskärna, skulle vara tacksamma, om du sprider detta inlägg vidare.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla.
Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen.
Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

tisdag 1 oktober 2013

Emporia Malmö kontra 70000 kvm externt Shoppingcenter Kristianstad

Bildspel från Emporia Malmö
En lönehelg närmare bestämt söndagen 29/9 kl 16 - 17

Bilderna talar sitt eget tydliga språk, om man ser på flödet av besökare i allmänna utrymmen och inte minst i gallerians butiker.

Allt som ofta går det att läsa i pressen om överetableringen i handeln, som håller på skada de levande stadskärnorna, som är tillgängliga för alla.
Det finns tydliga tecken på detta i Malmö.

Vilket behov finns i Kristianstads för ytterligare ett externt köpcentrum i Hammar på 70.000 kvm med ca 2500 P-platser på prima jordbruksmark?

Steen o Ström bygger Galleria Boulevard för 70 butiker på ca 27000 kvm, vilket första etappen skall öppnas i slutet av oktober 2013

Idag finns ca 27000 kvm butiksyta i Kristianstads centrum, alltså kommer staden butiksytor fördubblas i stadens centrum genom Galleria Boulevard.

På vilket sätt och ansvar behandlar Kristianstad kommun PBL(Plan o. Bygglagen), som kommunen har det övergripande ansvaret för och den långsiktigt hållbara stadsutvecklingen och ansvaret för det mellankommunala sambandet?

Hur kan Kristianstads kommun bara skjuta in sig på den fria etableringsrätten, när man har detta tydliga ansvaret, som regleras i PBL och för vad som sägs i Miljöbalken?

Detta i synnerhet om man läser lagen:
Miljöbalk (1998:808)
3 kap 4 § miljöbalken (MB3:4)

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
   Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Läs mer här på länken just den gällande lagen, som stödjer nätverkets argument på. :
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM

Mer informationLäs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Klicka här på >>

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

lördag 21 september 2013

Varför väcker nya gallerior så starka känslor

En föreläsning, som säkert är av intresse för alla i Kristianstad.

'23 september
kl 1400 Cecilia Fredrikssons föreläsning "Varför väcker nya gallerior så starka känslor" i Konserthuset Stora salen
Värd: Peter Dahlbom


Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus