Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

torsdag 1 december 2016

Levande landsbygd eller kortsiktigt tänkande?

En levande landsbygd är mycket viktig minst lika viktig som stadsplaneringen.
Vi måste alla vara rädda om varandra och respektera varandra och inte minst vår kultur.

Levande landsbygd eller kortsiktigt tänkande?

Det är mycket viktigt för en byggd med en levande landsbygd.
M.a.o. en "rund" kommun, region och land för alla invånarna oavsett var man bor.

Det skall inte behöva upplevas som en bestraffning för folket, om folk vill bosätta sig i en ort utanför t.ex. Kristianstad eller Stockholm på landsbygden.

Det gäller för våra politiker att prioritera och vad samhällsekonomin tål, men givetvis också värderea HUMAN KAPITALET i sina budgetar och ibland behövs omprioriteringar, vilket allt för ofta många gånger upplevs glöms bort.

Precis som i privatekonomin är inte resurserna obegränsade och ibland får investeringar omprioriteras eller skjutas på framtiden.
Det samma borde gälla även i den offentliga ekonomin, där ofta tyvärr skattehöjning bli följden.

Hur uppnås dessa mål på ett förtroligt sätt?

Genom en respekterad, öppen och kontinuerlig MEDBORGARDIALOG med alla kommuninvånarna under hela valperioden alltså inte bara en kort tid innan valdagen.

Detta gäller all långsiktigt hållbar samhällsplanering i våra kommuner.

Därför har kommunerna det långsiktiga ANSVARET för  PBL(Plan och Bygglagen) och det mellan kommunala sambandet, att respektera och ta hänsyn till.
Det är styrmedlet för kommunerna, som inte skall låta sig kortsiktigt styras av riskkapitalet, som tyvärr ibland upplevs är viktigare än medborgarna.

Läs här mycket tänkvärda ord:

KB Nedläggningshotet mot Vånga förskola tyder på ett systemfel

  • Ska vi någon gång lyckas vända den sedan årtionden pågående utarmningen av samhällsservicen på landsbygden krävs det att alla beslutsfattare börjar agera i förebyggande syfte, och inte som i det här fallet, först när de drabbade blir förbannade. Det senare främjar vare sig landsbygden eller förtroendet för politiker och samhälle, något som aktuella analyser i bland annat DN (24/11), Sydsvenskan (26/11) och Aftonbladet (26/11) pekat på.
  • Sedan jag för fem år sedan flyttade ut på landet, till Vånga, har jag varit delaktig i tre upprop mot nedläggningar. Det första var 2011, då bussen mellan Vånga och Arkelstorp drogs in. Det andra 2014, då förskolan skulle läggas ned. Och det tredje i år, då förskolan åter var nedläggningshotad. Att tre gånger på fem år behöva kämpa för att behålla den allra mest grundläggande samhällsservicen tyder på att det inte rör sig om enskilda felbedömningar. Snarare har vi att göra med ett systemfel.
  • Det stora problemet, vid varje enskilt tillfälle, har varit att beslutsfattarna saknat en helhetssyn. Faktum är att de som låg bakom nedläggningshoten inte ens har varit intresserade av en sådan. I varje enskilt fall har istället delen vägts mot delen, med argumentet att budgeten måste vara i balans. På detta sätt förlorar i princip alltid landet mot staden. Det är klart att en busslinje i glesbefolkat område kostar mer än en i tätbefolkat område. Detsamma gäller för förskolor, fritidsgårdar, skolor, vårdcentraler och så vidare. I varje enskild jämförelse ser alltså den som fattar beslutet en möjlighet att spara pengar, som kan satsas någon annanstans. I staden.
  • Tittar man på utvecklingen av staden kontra landsbygden under de senaste årtiondena är det tydligt att det pågått och pågår en enorm omfördelning av tillgången till service i närområdet. Om man bara tittar på den offentliga verksamheten finns det i städerna idag bland annat nattöppna förskolor, bussar som går var tionde minut, skolor med alla möjliga inriktningar och otaliga temalekplatser. På landet finns det knappt någonting.
  • Varje sådan enskild nedläggning, och satsning, har säkert, i de flesta fall, varit logisk och ekonomiskt försvarbar. Men sett till helheten är denna omfördelning långt ifrån rättvis. På detta sätt har nämligen pengar, under en lång tid, flyttats från en del av befolkningen till en annan.
  • För att kommunens fina ord i landsbygdstrategin, om att landsbygden och staden är ömsesidigt beroende av varandra och därför måste utvecklas tillsammans för att möta varandras behov inte bara ska fortsätta vara bara fina ord behövs därför handling.
  • En sådan handling skulle kunna vara att göra långsiktiga strategier för varje del av kommunen. Gör tillsammans med invånarna upp en plan. Vad behöver Degeberga för att växa? Vad är centralt för att Kiaby ska leva? Vad är så väsentligt för samhällsgemenskapen att det faktiskt får kosta lite mer än vad motsvarande service skulle göra någon annanstans?
  • En sådan strategi behöver därefter vara levande i varje samtal som rör enskilda nedläggningar och satsningar. På detta sätt ökar chansen att vi som bor på landsbygden slipper samla kraft var eller vartannat år för att kämpa emot nedläggningar och indragningar. Kraft som vi hellre ägnar åt att skapa mötesplatser och att träffas. Att leva helt enkelt.

Upprop för förskola i Vånga:
KB 
Lägg inte ner en uppskattad förskola – även landsbygden ska leva

Angående nedläggningshotet mot Vånga förskola. (Utdrag ur ett öppet brev som skickats till Kristianstads kommunpolitiker).

I dagarna har vi åter fått höra hur kommunen riktar nedläggningshot mot en verksamhet på landsbygden. Den här gången är det Vånga förskola som är i sikte. Vi ber nu er politiker i kommunen att ta ett helhetsgrepp på frågan om Vånga förskola, utifrån ett glesbygdsperspektiv.


Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus