Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

söndag 3 april 2016

Varför sälja under marknadspris?

Läs tre mycket relevanta insändare hur det går till I Kristianstads kommun, när mark säljs till ett extern shopping center.

Man tor inte det är sant, att en kommun kan behandla kommuninvånarnas egendom på detta vis samt utarma Kristianstad omtalade renässans centrum med dess goda förvaltning av kulturen, som lätt nu kan komma att förstöras med en utarmad stadskärna med många tomma lokaler!
Hur blir det efter C4 Shopping är byggt, antagligen ännu värre!


Detta sker samtidigt när stadsgalleria Galleria Boulevard är färdigbygd men bara uthyrd till ca. hälften av dess affärsytor!!

Hur ser det ut med kunskaperna och ansvaret för i PBL och det mellan kommunala sambandet i Kristianstad komun?

Är det RISKKAPITALET som Kristianstad kommun låter sig styras av?


KB Om kommunens markförsäljning i Hammar

KB Varför sälja under marknadspris?

KB: Kommunal mark till reapris

Kommunal mark säljs till reapris!

C4 Shopping, förslås av Kristianstads kommun få köpa 21 700 plus 10 490 är lika med 31 190 kvadratmeter till ett kvadratmeterpris om 25 kronor

Detta är otroligt

Enligt ett tjänstemannaförslag var avsikten att även "övriga ytor" i anslutning till Hammarshus skulle tillföras Hammarshus. Men det var, skriver tjänstemännen, inte möjligt då eftersom det inte fanns någon detaljplan för området.

I den detaljplan som nu har tagits fram har tomten runt Hammarshus utökats. Och eftersom detaljplanen nu vunnit laga kraft vill kommunen teckna en överenskommelse med Pär Frankenius för att "slutföra den ursprungliga överenskommelsen".

M.a.o. har detta varit bestämt sedan tidigare, men inte tillförts i planärendet!

Vad finns det mer för HEMLIGA agendor mellan Kristianstads Kommun och Fankenius??

Den innebär att Pär Frankenius får betala 779 750 kronor för marken som tillförs Hammarshus, 21 700 kvadratmeter mot Otto Lindenows väg och 9 490 kvadratmeter i den östra delen.

En överenskommelse om fastighetsregleringen har tagits fram. Men när kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade frågan beslöt ledamöterna att skjuta på beslutet tills de fått mer information.

– Vi anser oss inte ha hela historien, hur upplägget var, och vill att tjänstemännen förklarar.

Vi tycker kanske att det är lite märkligt att allt inte är klart, men det finns säkert en naturlig förklaring, säger arbetsutskottets vice ordförande Sven Nilsson (C).

Detta måste beivras och kanske t.o.m. tillskriva Uppdrag Granskning.

Ett exempel med jämförbart handels mark för 400 kr/kvm. från Kristianstads kommuns hemsida gällande Harlövs handelsområde.

Herluf Trolles väg och Jochums väg

Området är beläget vid infarten till Kristianstad från E22:an - söder. Befintligt handelsområde med bl.a El-Giganten, OnOff, Jysk, Rusta m.fl. Marken är planlagd för industri, kontor och handel, ej livsmedel. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 7 m, en totalhöjd på 10,2 m samt en exploateringsgrad på 30%. Tomtpris 400 kr/m².

Fastighetsbeteckning: Härlöv 50:21, Lillö 50:17 och Lillö 50:18
Område: Övriga områden
Typ: Mark
Storlek: 41000
Ledig:
Pris: 400 kr/m²
Adress: Herluf Trolles väg och Jochums väg
Postnr.: 291 59
Ort.: Kristianstad

Frankenius skulle få betala 25,16 kr/kvm för 31000 kvm i Hammar C4 Shopping !

Enligt kommunens prislistan på Härlöv skulle priset vara

400 x 31000 = 12.400.000 vilket är 16 gånger mer än vad Frankenius skulle få köpa av Kristianstads kommun jämförbar mark som handelsområdet i Härlöv!

Är inte detta lagvidrigt eller är det att liknas vid vänskaps korruption beslutat i det ”stängda rummet”??

Märkligt att det inte finns någon granskande journalistik hos Kristianstadsbladet, som med en artikel i Kristianstadsbladet mer kan liknas vid en partsinlaga som inte värna om hela Kristianstad.

Det borde vara någon jurist med kunskaper i förvaltningsrätt som måste anlitas t.ex.. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala

Någon var ju också i kontakt med Naturskyddsföreningens jurist, som säkert är kunnig i dessa planärenden.

Kom att tänka på att det borde också påpekas hur försäljning av Hammarshus gick till eftersom det nämns i dagens artikel i K-bladet.

Detta måste beivras och kanske t.o.m. tillskriva Uppdrag Granskning.

Likaså hur gick försäljningen av Hammarshusprojektet till?

60.000 kvm mark som vars värde var 33.000.000 kronor såldes av Kristianstads kommun för 1,5 miljon!

OBS i detta pris ingick även en unik Herrgårdsbyggnad!

Utan att bjudas ut på den öppna marknaden!

Lagvidrigt ???

Tomtpriset varierar från ort till ort. Dyrast är tomterna närmast Kristianstad och Åhus.

Priserna gäller för tomter med en areal av 900 m². För tomter som understiger respektive överstiger denna areal regleras tomtpriset med 100;- 60;- 30;- 25;- eller 15;-/m².

Dessa 60.000 kvm såldes för ett pris på 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar ett pris 25 kr/kvm plus att då ingick även en herrgårdsliknade byggnad i priset!

Dessa 60.000 kvm motsvarar med en tomtstorlek på 900 kvm, om man delar 60.000 / 900 = 66,7 tomter

Med kommunen prislista skulle vädret bara på denna mark motsvara

495.000 kr * 66,7 tomter = ca. 33.000.000 miljoner kronor plus värdet för herrgårdsbyggnaden, som såldes för 1,5 miljoner kronor!

Är detta i överensstämmelse med LOU?

Hur bjöds detta ut?

Vem gjorde värderingen?

Hur kan konsortiet få option på övrig mark utan den bjuds ut enl LOU?

Vem har betalt arkeologi grävningen?

Vem stod för rivning och kapitalförstöring av bostadshus o. stallbyggnader?

Kapitaliseringskostnader under dessa år som marken varit reserverad för konsortiet?

Vem betalar alla dessa anläggningskostnader för vägar och rondeller, som ej hade behövts om inte denna stormarknad skulle etableras? I Åhus backade Netto för en etablering vid rondellen p.g.a man ansåg för stora kostnader för dessa på- och tillfarter.

Likaså det kan inte vara rätt att Kristianstads kommun, där kärnverksamheterna måste prioriteras, bygger vägar för ca 70 miljoner eller mer, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.

* En s.k. ny stadsdel med några radhus och punkthus, om de nu byggs, är inga argument för en fyrfilig väg med motorvägsavfart?

* Infart för öst ifrån kommande besökare till Kristianstad finns redan vid Statoil infarten.

* Det påstås också att vägbygget är p.g.a. hög trafikbelastning genom Hammar, om det är besvärande så går det lätt att lösa med på ett mer kostnadseffektiv sätt genom fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 km/tim.

Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.

Det var när Kährs startade upp ett nytt, stort lager som kommunen gick in och finansierade en ny väg för 3,5 miljoner kronor. Att kommunen valde att betala berodde på att 30 lagerarbetare, som tidigare jobbade i Kalmar, skulle flyttas till det nya lagret i Nybro.

Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.

– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.

ÄR DET JURIDISKT RÄTT MED MUNTLIGA AVTAL MELLAN KRISTIANSTADS KOMMUN OCH EXPLOATÖREN, SOM OFTA NÄMNS I MÅNGA AFFÄRER DÅ DET GÄLLER C4 ETABLERINGEN I HAMAR, ELLER BORDE DETTA PRÖVAS JURIDISKT?

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad