Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

torsdag 5 december 2013

Detta gäller INTE i Kristianstad !

Detta gäller INTE i Kristianstad !
I Kristianstad, där påhejar NU kommunen 70.000 kvm externhandel med 2500 p-platser på prima jordbruksmark utanför stadens centrum och detta sker samtidigt, när Galleria Boulevard håller på att byggas med 70 butiker!
Köpcentrum investerare är inga samhällsbyggare Kristianstads politiker ta ansvar låt er ej styras av riskkapitalister.
Kristianstad är ingen storstad.

Expressen :

Nu är det dags att rädda döende centrum


  "Ett döende centrum. Nej, det är ingen ny kriminalfilm, utan ett växande problem för många mindre och medelstora västsvenska städer och andra tätorter. Handlare som vill etablera sig gör det med förkärlek i köpcentra i samhällenas utkanter, helst vid en större väg som gör det lätt att nå butikerna med bil och där de också kan locka förbipasserande trafikanter.
Dessutom är tomtmarken ofta billigare, och parkeringsmöjligheterna bättre - betydelsefulla förutsättningar.
Resultatet har blivit att den handel som tidigare varit koncentrerad till ortens centrala delar får allt svårare att överleva. Butikerna lägger ner eller flyttar ut och lämnar efter sig tomma lokaler och öde gator. På sina håll finns faktiskt något av en spökstämning, till exempel i skånska Landskrona.
Där har dock kommunpolitikerna satt ner foten, och ger helt enkelt inte bygglov till ytterligare köpcentra i stadens utkanter. Beslutet är kontroversiellt, och har mötts av protester, men står fast. Så har också Landskrona fördelen att där finns en stor, centralt belägen bangård som inte längre används eftersom stationen flyttats till utkanten av stadsbebyggelsen. Det finns alltså tillgänglig central tomtmark för butiker eller köpcentra som vill etablera sig.
Här i Västsverige överväger Uddevalla att göra något liknande. Man har Torp, men vill inte att Torp ska bli större. Visserligen är det inte tvärstopp, men Gunilla Magnusson (MP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden säger till Bohusläningen att det i dag inte finns någon anledning till att låta Torp växa. "Personligen tycker jag det är nog som det är", anser hon.
I stället satsar kommunen 7,7 miljoner kronor på ett stadskärneprojekt som ska ge nytt liv åt stadens tynande centrum. Det handlar inte om att locka enbart handlare, utan också om att använda tomma lokaler för till exempel kulturaktiviteter.
Det är vackert tänkt, men kräver mycket planering och samarbete mellan olika intressenter. Uddevalla har ingen gammal bangård att ta till, och vill politikerna locka näringsidkare måste det ske med hjälp av bland annat överkomliga lokalhyror och tomtpriser. Dessutom måste de få in kunder/besökare också utifrån, och det kräver inte endast bra kollektivtrafik, utan även och inte minst tillräckliga och lättanvända trafikstråk till och från centrum - samt parkeringsplatser där.
Vidare måste utbudet av butiker vara brett och koncentrerat: människor är vana vid att i ett köpcentrum finna allt eller nästan allt de behöver. Att behöva springa gata upp och gata ner efter enstaka varor då man helghandlar lockar inte.

Lyckas bohusläningarna lösa detta är det ett lovvärt initiativ som Uddevalla tar, och som kommer att följas med väldigt stort intresse i många kommuner - inte minst i Skaraborg där ett antal tätorter kämpar med liknande centrumutarmning."
Av GT:s ledarredaktion 
ledare@gt.se


Ja, det är märkligt att de som har ansvaret i Kristianstad inte kan kan "lyfta blicken" utanför kommungränsen och lära sig vad som sker runt om i Sverige, utan man låter sig tydligen hellre sig styras av några riskkapitalister, som riskerar hela stadens centrum. 

Pengar för privat konsumtion eller i kommunekonomin t.ex. ny idrottsplats är ju som bekant inte obegränsade. Nu senast i K.B. 131130 kommunalrådet P. Månsson: "Vi har inga 230 miljoner kommunala kronor att lägga på Idrottsplatsen, säger han" 

Vad kostar infrastrukturen runt Hammarshus för kommuninvånarna?
Detta hemlighålls hela tiden trots frågan ställts många gånger, då sägs det bara detta är förhandlingsfråga mellan kommunen och exploatören! 
Transportstyrelsen betalar tydligen inget för motorvägsavfarterna till detta planerade externa köpcenter!
Är det 150-250 miljoner för denna infrastruktur satsning med förbifarten i Hammar plus motorvägsanslutningar?
Det finns redan idag en infart via Statoil rakt mot centrum, som även är för öst ifrån kommande besökare. 

Frågan ställdes på sista samrådsmötet om denna förbifart Hammar byggts, om inte köpcentret byggts på Hammarshus?
INGET svar m.a.o. kan detta inte tolkas annorlunda än.
NEJ det hade inte byggts. 

Detta sker med Kristianstads kommunpolitiker, som har ansvaret för PBL och ansvaret för det mellankommunala sambandet.
Denna motsättning mot denna okontrollerade "handelsexplosion" märkväl har inte något att göra med den fria marknaden eller den fria etableringsrätten, som det ofta benämns, utan ett ansvarsfullt långsiktigt hållbart samhällsbyggande för hela kommunen.

Är det inte bättre att använda kommunskattepengarna till kärnverksamheterna än till riskprojekt?
I synnerhet, när kommunalskatten skall höjas och skuldsättningen i kommunekonomin har ökat väsentligt och kärnverksamheterna styrs med stora sparbeting?

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla.
Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad